Regulamin konkursów prowadzonych w serwisie naEKRANIE.pl

 

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem konkursu jest serwis naEKRANIE.pl
 3. Zasady udziału w konkursie opisywane są każdorazowo we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie
 4. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią konkursu, priorytet mają ustalenia z treści konkursu.
 5. Jedna osoba – jedno zgłoszenie. W przypadku wysłania większej ich liczby, w procesie przyznawania nagród pod uwagę brane będzie tylko pierwsze.
 6. Zasady wyłaniania osób nagradzanych opisywane są każdorazowo we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie konkursu.
 7. Rozwiązanie konkursu wraz z listą nagrodzonych zostanie opublikowane na łamach serwisu. Dodatkowo każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 dni od daty wysłania (dotyczy konkursów zorganizowanych po dniu 19.10.2013 roku; we wszystkich wcześniejszych obowiązuje termin 30-dniowy)  – nagroda przepada . W szczególnych sytuacjach (przykładowo: nagrodę stanowią zaproszenia do kina na z góry ustalone seanse) czas ten może ulec skróceniu.
 8. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.
 9. W przypadku otrzymania nagrody której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.
 10. Nagrody są wysyłane do 2 tygodni od ogłoszenia wyników. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy konkursu muszą udostępnić organizatorowi konkursu, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email.
 11. Redakcja naEKRANIE.pl nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp).
 12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być redaktorzy serwisu naEKRANIE.pl oraz osoby z nim współpracujące.
 13. Uczestnik Konkursu przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 14. Każdy Uczestnik Konkursu, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i po jego zakończeniu.
 15. Zgłaszając swój udział w konkursach ogłaszanych na serwisie naEKRANIE.pl i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest spółka NAEKRANIE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa (dalej Administrator).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: [email protected]

 1. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W celu przeprowadzenia Konkursu, w którym Użytkownik zgłosił swój udział:

Podstawa prawna przetwarzania danych: Niezbędność do przeprowadzenia Konkursu, w którym Użytkownik zgłosił swój udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zgłoszeniu udziału w Konkursie, to znaczy adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

Dane pozyskane w związku z realizacją Konkursu będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z realizacji Konkursu, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jeżeli takie wyniknie z Konkursu oraz przez czas konieczny ze względu na realizację przez Administratora Konkursu.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora – w szczególności podwykonawcom usług;
 • podmiotom przy współpracy z którymi organizowany jest Konkurs;
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • podmiotom bezpośrednio lub pośrednio, kapitałowo lub osobowo powiązanym z Administratorem, w szczególności 4fun Media S.A. wraz ze spółkami zależnymi.
 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 • Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do sprostowania swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania: Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie traktowane jak rezygnacja z Konkursu. Masz prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyłeś, jak również żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 • przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 • Podanie danych w celu wzięcia udziału w Konkursie jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV