Polityka Prywatności

 1. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI:
 • Serwis — internetowy portal społecznościowy naEKRANIE, zlokalizowany pod adresem internetowym https://naEKRANIE.pl i/lub w innych rozszerzeniach domenowych (np. subdomeny) naEKRANIE zarządzanych przez Administratora i/lub też w innych wybranych przez Administratora domenach, oferujący Użytkownikom i dostarczający im treści związane z tematyką filmową i/lub rozrywki dla niekomercyjnego użytku osobistego umożliwiający Użytkownikom korzystanie ze zgromadzonych w nim informacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszy Regulaminie.
 • Użytkownik — każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na takie korzystanie. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.
 • Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z niektórych usług Serwisu. Częścią Konta jest Profil.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 1. OBOWIĄZYWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI:

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 24 maja 2018 r. i ma na celu realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO oraz ustalenie zasad zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z Serwisu.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest spółka NAEKRANIE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa (dalej Administrator).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: [email protected]

 1. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • Zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie, co jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie:

Podstawa prawna przetwarzania danych: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy rejestracji do Serwisu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowiony przez Ciebie identyfikator, a także imię, nazwisko, płeć i datę urodzenia;

 • Marketing naszych usług:

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail;

 • Wysyłanie przez Nas na podany, przez Ciebie przy rejestracji w Serwisie, adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora:

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail;

 • Statystyczne, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora:

Podstawa prawna przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zakres danych: Dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Dane pozyskane w związku z wyżej wymienionymi celami będą przetwarzane przez 3 miesiące po usunięciu przez Ciebie konta Użytkownika, w związku z retencją kopii zapasowych.

 1. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI I TREŚCI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

W celu jak najlepszego dopasowania usług Serwisu oraz komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie (profilowanie).

Twoje dane osobowe, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, badania jakości i skuteczności działań reklamowych, udostępniania w Serwisie przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, informowania o treściach i usługach Administratora i jego Partnerów, których listę znajdziesz tutaj.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora – w szczególności podwykonawcom usług i reklamodawcom;

Dostawcy usług przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Świadczą oni dla Administratora w szczególności usługę hostingu, wyświetlanie powiadomień web push, analizy ruchu w Serwisie, analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 3.

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • podmiotom bezpośrednio lub pośrednio, kapitałowo lub osobowo powiązanym z Administratorem, w szczególności 4fun Media S.A. wraz ze spółkami zależnymi.
 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 • Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do sprostowania swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania: Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie traktowane jak żądanie usunięcia Twojego Konta. Masz prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyłeś, jak również żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 • przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania w Serwisie jest niezbędne do posiadania Konta. Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych w związku z rejestracją w Serwisie będzie brak możliwości założenia Konta.
 1. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Serwis używa wielu różnorodnych technologii podnoszących bezpieczeństwo, m. in. szyfrowanie transmisji danych, automatycznego identyfikowania i blokowania podejrzanych działań.

 1. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Sposób korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

 1. JAK DOKONUJEMY ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności poinformujemy Cię przez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej Serwisu.

Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV