Regulamin konkursów na fanpage’u naEKRANIE.pl

Za pośrednictwem fanpage’a: https://www.facebook.com/naEKRANIEpl ogłaszane są konkursy dla fanów, w których mogą oni pozyskać nagrody. W stosunku do takiej właśnie aktywności obowiązują następujące postanowienia:

 1. Zasady wyłaniania osób nagradzanych opisywane są każdorazowo we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie konkursu.
 2. To samo dotyczy nagród, którymi będą obdarowani uczestnicy.
 3. Na życzenie administratora fanpage’a, uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych oraz adresowych, w celu doręczenia przesyłki z nagrodą.
 4. W sprawach organizacyjnych oraz w przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]
 5. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani powiązane z Facebookiem. Uczestnik przekazuje swoje dane oraz informacje naEKRANIE.pl Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie; Stawki 2A, 00-193 Warszawa (adres korespondencyjny: ul Bobrowiecka 1A; 00-728 Warszawa), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000453178, a nie do serwisu facebook.com. Informacje które zostaną podane będą wykorzystywane wyłącznie w celu dopełnienia formalności związanych z konkursem. Informacje nie będą udostępniane osobom trzecim.
 6. W przypadku otrzymania nagrody której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.
 7. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych.
 8. Dodając teksty, zdjęcia, filmy i inne dowolne formy zgłoszeń i zgłaszając je do Konkursu Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie swojego wizerunku a w szczególności zdjęcia profilowego, imienia, nazwiska, pseudonimu, materiału przesłanego do konkursu (tekstu, zdjęcia, filmu lub innej dowolnej formy zgłoszenia), miejscowości zamieszkania lub innych danych przekazanych w konkursie do wykorzystania na antenie telewizji, radia, w reklamie outdoor, reklamie digital, w kinach, w Internecie, reklamie drukowanej i innych przestrzeniach wykorzystywanych przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych. Udzielenie licencji jest darmowe i bezterminowe. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania do Organizatora jakichkolwiek roszczeń w zakresie udzielonej licencji.
 9. Zgłaszając swój udział w konkursach ogłaszanych w portalu Facebook i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.
 10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być redaktorzy serwisu naEKRANIE.pl oraz osoby z nim współpracujące.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest spółka NAEKRANIE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa (dalej Administrator).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: [email protected]

 1. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W celu przeprowadzenia Konkursu, w którym Użytkownik zgłosił swój udział:

Podstawa prawna przetwarzania danych: Niezbędność do przeprowadzenia Konkursu, w którym Użytkownik zgłosił swój udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zgłoszeniu udziału w Konkursie, to znaczy adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

Dane pozyskane w związku z realizacją Konkursu będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z realizacji Konkursu, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jeżeli takie wyniknie z Konkursu oraz przez czas konieczny ze względu na realizację przez Administratora Konkursu.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora – w szczególności podwykonawcom usług;
 • podmiotom przy współpracy z którymi organizowany jest Konkurs;
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • podmiotom bezpośrednio lub pośrednio, kapitałowo lub osobowo powiązanym z Administratorem, w szczególności 4fun Media S.A. wraz ze spółkami zależnymi.
 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 • Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do sprostowania swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania: Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie traktowane jak rezygnacja z Konkursu. Masz prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyłeś, jak również żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 • przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 • Podanie danych w celu wzięcia udziału w Konkursie jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV