Regulamin konkursów na Instagramie na profilu naekranie_pl

Za pośrednictwem profilu: 

ogłaszane są konkursy dla fanów, w których mogą oni pozyskać nagrody. W stosunku do takiej właśnie aktywności obowiązują następujące postanowienia:

 1. Organizatorem konkursów jest  naEKRANIE.pl Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie; Stawki 2A, 00-193 Warszawa (adres korespondencyjny: ul Bobrowiecka 1A; 00-728 Warszawa), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000453178.
 2. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 3. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani powiązane z Instagramem. Uczestnik przekazuje swoje dane oraz informacje naEKRANIE.pl Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie; Stawki 2A, 00-193 Warszawa (adres korespondencyjny: ul Bobrowiecka 1A; 00-728 Warszawa), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000453178, a nie do serwisu instagram.com. Informacje które zostaną podane będą wykorzystywane wyłącznie w celu dopełnienia formalności związanych z konkursem. Informacje nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Na życzenie administratora profilu, uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych oraz adresowych, w celu doręczenia przesyłki z nagrodą.
 5. W sprawach organizacyjnych oraz w przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]
 6. W przypadku otrzymania nagrody której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.
 7. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):
 1. posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,
 2. które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego,
 3. którym przysługują prawa autorskie do fotografii, o których mowa w ust. 9 poniżej oraz które uzyskały zgody osób uwidocznionych na ww. fotografiach na wykorzystanie wizerunku tych osób przez Organizatora. W przypadku gdy na fotografii, o których mowa w ust. 9  poniżej utrwalony został także (lub jedynie) wizerunek Uczestnika, warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie tego wizerunku przez Organizatora,
 4. nie są pracownikami Organizatora a także ich małżonkami, powinowatymi w linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
 1. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych.
 2. Z chwilą umieszczenia przez Uczestnika fotografii, Uczestnik udziela niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zamieszczonej fotografii na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie lub najem egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie, modyfikowanie, wykorzystanie na stronach internetowych oraz utworach multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na ich wykonywanie, a także, w zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora i Sponsora do udzielania dalszych licencji (sublicencji)
 3. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu konkursowym, zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.
 4. Dodając teksty, zdjęcia, filmy i inne dowolne formy zgłoszeń i zgłaszając je do Konkursu Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie swojego wizerunku a w szczególności zdjęcia profilowego, imienia, nazwiska, pseudonimu, materiału przesłanego do konkursu (tekstu, zdjęcia, filmu lub innej dowolnej formy zgłoszenia), miejscowości zamieszkania lub innych danych przekazanych w konkursie do wykorzystania na antenie telewizji, radia, w reklamie outdoor, reklamie digital, w kinach, w Internecie, reklamie drukowanej i innych przestrzeniach wykorzystywanych przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych. Udzielenie licencji jest darmowe i bezterminowe. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania do Organizatora jakichkolwiek roszczeń w zakresie udzielonej licencji.
 5. Zgłaszając swój udział w konkursach ogłaszanych w portalu Instagram i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest spółka NAEKRANIE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa (dalej Administrator).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: [email protected]

 1. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W celu przeprowadzenia Konkursu, w którym Użytkownik zgłosił swój udział:

Podstawa prawna przetwarzania danych: Niezbędność do przeprowadzenia Konkursu, w którym Użytkownik zgłosił swój udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zgłoszeniu udziału w Konkursie, to znaczy adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

Dane pozyskane w związku z realizacją Konkursu będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z realizacji Konkursu, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jeżeli takie wyniknie z Konkursu oraz przez czas konieczny ze względu na realizację przez Administratora Konkursu.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora – w szczególności podwykonawcom usług;
 • podmiotom przy współpracy z którymi organizowany jest Konkurs;
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • podmiotom bezpośrednio lub pośrednio, kapitałowo lub osobowo powiązanym z Administratorem, w szczególności 4fun Media S.A. wraz ze spółkami zależnymi.
 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 • Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do sprostowania swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania: Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie traktowane jak rezygnacja z Konkursu. Masz prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyłeś, jak również żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 • przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 • Podanie danych w celu wzięcia udziału w Konkursie jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV