Regulamin serwisu naEKRANIE.pl

 1. Wstęp
  1. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu naEKRANIE znajdującego się pod adresem internetowym www.naEKRANIE.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora jako zarządcy Serwisu.
  2. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
  3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  4. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, kod źródłowy, baza danych oraz wszelkie inne elementy składające się na jego budowę podlegają ochronie prawnej.
  5. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
  6. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu odpowiedniej dyspozycji i wniesieniu opłaty.
  7. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie może korzystać z Serwisu.
 2. Definicje
  1. Regulamin — niniejszy Regulamin. Regulamin stanowi uaktualnienie dotychczasowego regulaminu Serwisu i obowiązuje od dnia 16 grudnia 2014 r. czyli dnia upublicznienia serwisu pod adresem naEKRANIE.pl zastępując dotychczasowe Regulaminy obowiązujące Użytkowników korzystających z Serwisu pod aktualną jak i pod poprzednią nazwą (HATAK) i adresem internetowym www.hatak.pl
  2. Administrator — naEKRANIE.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa (adres korespondencyjny: Bobrowiecka 1a, 00-728 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453178, NIP: 9512365117, REGON: 146562816. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.
  3. Serwis — internetowy portal społecznościowy naEKRANIE, zlokalizowany pod adresem internetowym https://www.naEKRANIE.pl i/lub w innych rozszerzeniach domenowych (np. subdomeny) naEKRANIE zarządzanych przez Administratora i/lub też w innych wybranych przez Administratora domenach, oferujący Użytkownikom i dostarczający im treści związane z tematyką filmową i/lub rozrywki dla niekomercyjnego użytku osobistego umożliwiający Użytkownikom korzystanie ze zgromadzonych w nim informacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszy Regulaminie.
  4. Użytkownik — każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na takie korzystanie. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.
  5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie wprowadzając swoje dane wymagane przez Administratora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, obejmujące: nickname, adres e-mail, data urodzenia, płeć, imię i nazwisko (opcjonalnie). Dodatkowo na podstawie adresu IP Użytkownika określone zostaną miejscowość w której Użytkownik mieszka i miejsce, w którym chodzi On do kina. Dane dotyczące Użytkownika obejmować będą również numer ID właściwy dla danego Użytkownika Zarejestrowanego, przypisany w niniejszym Serwisie lub w innym w ramach oraz w połączeniu, z którym realizowane są usługi w ramach Serwisu. W przyszłości zakres wymaganych danych może zostać rozszerzony przez Administratora o numer telefonu komórkowego Użytkownika, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu. Użytkownik ma również możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem innych serwisów internetowych zintegrowanych z procedurą rejestracji Konta w Serwisie; w takim przypadku Użytkownik w celu dokonania rejestracji zobowiązany będzie do podania brakujących w stosunku do podanych w ramach rejestracji na serwisie zintegrowanym, danych rejestracyjnych. Dane określone w niniejszym punkcie, których podanie przy rejestracji nie jest obowiązkowe mogą być również podawane przez Użytkownika Zarejestrowanego w trakcie korzystania z poszczególnych usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.
  6. Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z niektórych usług Serwisu. Częścią Konta jest Profil.
  7. Profil — miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik dobrowolnie zamieszcza różnorodne treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.
  8. Login / Nazwa Użytkownika / ID — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie rejestracji Konta, w tym nickname i/lub adres e-mail Użytkownika.
  9. Aktywność użytkownika / Treści Użytkownika / Treści – wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności: teksty, multimedia, zdjęcia, komentarze, recenzje oraz elementy Profilu, wszelkie działania użytkownika serwisu skutkujące zmianą jego Zawartości.
  10. Zawartość – wszelkie elementy serwisu, poza kodem oraz interfejsem użytkownika, a w szczególności elementy umieszczane przez Administratora.
  11. Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.
  12. Kod – kod źródłowy niezbędny do działania oraz udostępniania funkcjonalności naEKRANIE. Kod może być rozwijany tylko przez twórców serwisu naEKRANIE.pl.
 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
  1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail. Dla poprawnego funkcjonowania serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek:: MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także wtyczka multimedialna Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowsza.
  2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.
 4. Uczestnictwo w Serwisie
  1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
  2. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631).
  3. Rejestracja Użytkownika oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie (podać adres).
  4. Do Rejestracji konta użytkownik może użyć swoich danych (konta) z innego serwisu społecznościowego o ile Administrator w danym momencie umożliwia taką opcję
  5. Połączenie Konta Użytkownika ze swoim kontem w innym serwisie społecznościowym (np. Facebook) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika
  6. Połączenie Konta Użytkownika ze swoim kontem w innym serwisie społecznościowym może wymagać podania przez Użytkownika dodatko brakujących danych, których zabrakło po połączeniu i pobraniu danych z innego serwisu społecznościowego.
  7. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie przed wprowadzeniem jego nowej wersji i przed pierwszym dniem obowiązywania niniejszego Regulaminu (w czasie gdy serwis nazywał się HATAK.pl i mieścił się pod adresem www.hatak.pl) jest zobowiązany do uzupełnienia swojego Profilu w celu dalszego korzystania z usług Serwisu. . Uzupełnienie Profilu odbywa się za pośrednictwem samodzielnej edycji Profilu / Konta Użytkownika zamieszczonego na stronach Serwisu, w szczególności poprzez podanie brakujących w obowiązującym formularzu rejestracyjnym danych oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
  8. Z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług na czas nieokreślony.
  9. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych zgodnych z prawdą.
  10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
   1. zapoznałem się z Regulaminem, rozumiem jego zapisy i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
   2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
   3. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
   4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
   5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, określonych w treści art. 2 ust. 9 Regulaminu, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych określonych w treści Regulaminu,
   6. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
   7. przyjmuję do wiadomości i jestem w pełni świadom/a, że dodając treści do Serwisu, a w szczególności recenzje, zdjęcia, wideo, komentarze, opisy, elementy bazy danych filmów, seriali, książek, komiksów oraz gier i inne treści także w formie tzw. treści osadzonych (tzw. embed) posiadam do nich pełnię praw tak autorskich jak i majątkowych lub odpowiednie zgody posiadaczy właściwych dla danej treści/multimediów praw. Oświadczam, że jestem za nie w pełni i wyłącznie odpowiedzialny/a i jednocześnie zwalniam Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ww. zakresie. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Serwisu przez stronę trzecią, a dotyczących zamieszczonych przeze mnie treści/multimediów zobowiązuję się zastąpienia Serwisu w ww. zakresie.
  11. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać wyboru, które informacje na jego temat mają być widoczne dla innych Użytkowników. Wyboru dokonuje poprzez samodzielną zmianę odpowiednich opcji w swoim Profilu w Serwisie.
  12. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń, potwierdzających np. poprawność wprowadzonych przez niego danych, niż przewidziane Regulaminem.
 5. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień zdania poprzedniego przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie w tym w szczególności działalności polegającej na manipulowaniu ocenami zamieszczonymi w Serwisie, bez konieczności powiadamiania Użytkownika.
  2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do niezwłocznego zablokowania lub usunięcia Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności prawnych wobec sprawcy.
  3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
   1. Szanowania praw i opinii innych Użytkowników,
   2. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
   3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   4. Nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
  4. Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W odniesieniu do tych elementów Treści Użytkownika, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie,
   2. publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej),
   3. wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami,
   4. umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu
   5. prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.
  6. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych w ust. 5 powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
  7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania Treści Użytkownika w tym Profili lub innych treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
   1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
   2. zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
   3. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
   4. tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
   5. naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
   6. upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
   7. zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
   8. naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
   9. tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
   10. jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
   11. jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
  8. Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:
   1. rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,
   2. zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trolowanie”),
   3. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
   4. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service).
   5. promowaniu innych stron/serwisów internetowych,
   6. łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
   7. kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim.
  9. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień punktów 7 i 8 powyżej przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie, bez konieczności powiadomienia o tym Użytkownika
  10. Wszelkie Prawa do Serwisu przysługują Administratorowi. Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
  11. Administrator zamieszcza w Serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
 6. Ochrona danych osobowych, RODO
  1. Administratorem danych osobowych jest spółka naEKRANIE.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa (dalej Administrator).
  2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw Użytkownikowi można kontaktować się drogą mailową na adres: [email protected]
  3. Poniżej określono cele w jakich Administrator przetwarza dane osobowe, podstawy prawne tego przetwarzania oraz zakres danych:
   1. Zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie, co jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie:
    Podstawa prawna przetwarzania danych:Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy rejestracji do Serwisu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowiony przez Ciebie identyfikator, a także imię, nazwisko, płeć i datę urodzenia;
   2. Marketingowy:
    Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail;
   3. Wysyłanie przez Administratora na podany, przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie, adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora:
    Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail;
   4. Statystyczne, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora:
    Podstawa prawna przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    Zakres danych: Dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące aktywności w Serwisie.
  4. W celu jak najlepszego dopasowania usług Serwisu oraz komunikatów marketingowych do potrzeb Użytkownika przetwarzamy dane osobowe Użytkownika podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie (profilowanie).
  5. Twoje dane osobowe, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, badania jakości i skuteczności działań reklamowych, udostępniania w Serwisie przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, informowania o treściach i usługach Administratora i jego Partnerów, których listę znajdziesz tutaj.
  6. Korzystając z serwisu naEKRANIE.pl lub ze stron lub grup prowadzonych na serwisach społecznościowych przez naEKRANIE.pl sp. z o. o. Twoje dane mogą być zapisywane i odczytywane w ramach plików cookies. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies
  7. Dane pozyskane w związku z wyżej wymienionymi celami będą przetwarzane przez 3 miesiące po usunięciu konta przez Użytkownika, w związku z retencją kopii zapasowych.
  8. Zgodnie z obowiązującym prawem podane dane osobowe mogą zostać przekazane:
   1. podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora – w szczególności podwykonawcom usług i reklamodawcom;
    Dostawcy usług przetwarzają dane osobowe Użytkowników wyłącznie na polecenie Administratora. Świadczą oni dla Administratora w szczególności usługę hostingu, wyświetlanie powiadomień web push, analizy ruchu w Serwisie, analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.
    Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
    Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2.
   2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
   3. podmiotom bezpośrednio lub pośrednio, kapitałowo lub osobowo powiązanym z Administratorem, w szczególności 4fun Media S.A. wraz ze spółkami zależnymi.
  9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
   1. Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
   2. Prawo dostępu do treści swoich danych;
   3. Prawo do sprostowania swoich danych;
   4. Prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania: Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie traktowane jak żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;
   5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   6. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył, jak również żądać, aby jego dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
  10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
  11. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania Użytkownika w Serwisie jest niezbędne do posiadania Konta. Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych w związku z rejestracją w Serwisie będzie brak możliwości założenia Konta.
  12. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały również określone w Polityce Prywatności.
 7. Zablokowanie i usunięcie konta
  1. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z Użytkownikiem. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem treści wprowadzonych przez użytkownika do Serwisu.
  2. Zablokowanie Konta polega na bezterminowym zawieszeniu uprawnień Użytkownika wynikających z Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
  4. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika przez Administratora może nastąpić w sytuacji:
   1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
   3. umieszczenia przez Użytkownika treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
   4. braku logowania się Użytkownika na swoim Koncie przez okres 12 kolejno następujących po sobie miesięcy.
  6. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
  7. Odblokowanie konta możliwe jest w drodze wniesienia reklamacji, w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia przez Administratora.
  8. Użytkownik chcący usunąć swoje konto proszony jest o zgłoszenie mailowe z adresu maila podanego podczas rejestracji konta i używanego na Stronie na maila [email protected]
 8. Odpowiedzialność
  1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu:
   1. wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu,
   2. wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub
   3. wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O zaplanowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie się starał powiadamiać wcześniej Użytkowników, ale nie ma takiego obowiązku.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem danych, zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne treści.
 9. Reklamacja i przepisy końcowe
  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
  2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
  4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia reklamacji.
  5. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta.
  6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 10. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.naEKRANIE.pl lub w siedzibie Administratora.
  2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w jego aktualnej wersji. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą ogłoszenia określonego w zdaniu poprzednim.
  4. Administrator, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi) w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
  5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a w odniesieniu do Użytkowników Zarejestrowanych, dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej za pośrednictwem wewnętrznej poczty funkcjonującej w Serwisie lub adresu e-mail.
  6. Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.
  8. Serwis i Regulamin podlegają prawu polskiemu.
  9. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV